Spår i landskapet

Det finns drygt tre tusen kända forn- och kulturlämningar i Laponia. De äldsta är närmare 10 000 år. Mer än hälften av fornlämningarna är härdar (eldstäder) – det vill säga spår efter kåtor och visten.

Om du börjar se dig närmare omkring i landskapet hittar du spåren efter människorna som har varit här före oss:

Árran

En ring av stenar är troligen en härd. Vid den har människan under långa tider ätit, vilat och fått värme och ljus. De ligger nästan alltid vid bäckar och kallkällor. Du hittar dem också vid kanten av fina myrar och på torra backar och ryggåsar. Oftast är naturen på väg att ta tillbaka dem och man ser bara stenarna skymta fram genom ris och gräs.

fanstgrop_Ill Marianne

Fångstgropar

Ser du flera lite större gropar i rad i marken så kan det vara ett forntida fångssystem. Fångstgropar ligger strategiskt placerade där renar eller älgar passerade.

Redan för 6 000 år sedan har de använts för att fånga vildren. Troligen har man drivit djuren mot groparna och byggt styrarmar av buskar för att styra djuren mot de dolda fällorna. Fångstgropar har använts under flera tusen år och som jaktmetod förbjöds den i Sverige 1864.

En tall med bra bark

Många av de äldre tallarna bär spår av barktäkt. Rektangulära märken längs stammen är ett tecken på att barken skalats av och använts som mat. Barktäkter är väldigt vanliga i Laponias skogar, framför allt i närheten av gamla stigar och boplatser där människor alltid har rört sig. Bark har mest tagits under försommaren när träden savar. Då har innerbarken bäst kvalité och är lättast att ta. På lulesamiska kallas juni för just biehtsemánno – tallmånaden.

En gammal renvall

Renvallar hittar du på fjället. De finns även i skogen men där är de svåra att upptäcka. En renvall är en plats där växtligheten skiljer sig från omgivningens, på grund av renarnas bete och tramp. Ser du ett frodigt hål mitt i ett videbälte är det troligtvis en renvall.

Under sommar och höst samlades djuren dagligen på vallar där vajorna mjölkades. Varje familjegrupp höll sig med en liten hjord som de ständigt följde under året. I dag håller renvallarna på att växa igen eftersom man inte längre bedriver renskötsel på det sättet.

Ett kulturlandskap
Skulle det inte finnas renar som betade skulle inte heller vissa växter finnas. 

landskap_Badjelannda_CJUtsi