Fornvårdsmiljöer

Nedslag i Laponias historia

I Norrbotten är 82 platser utvalda av Länsstyrelsen som kulturhistoriska platser. De ingår i Fornvårdsprogrammet Forntid i Norrbotten. Platserna ska skötas om och skyltas. Här berättas länets kulturhistoria från stenåldern och fram till det som kan kännas som igår. Platserna är tänkta att vara besöksmål för närboende, turister från länet och mer långväga besökare.

Inom Laponia finns tre av de här fornvårdsmiljöerna: Nábrreluokta, Sáltoluokta och Vuolep Áhppojávrre.

 

Áhppojávrre är en miljö med härdar invid vägen västerut. I närområdet finns många härdar registrerade samt fångstgropsystem. Härdar av den typ som finns här är stora, rektangulär och stenfyllda har ofta daterats till runt år 1000.

 

Sáltoluokta-Bietsávrre

I området finns lämningar från förhistoria som kokgropar, fångstgropar och boplatser av stenålderskaraktär men även äldre visten tillhörande lulesamer men också visten tillhörande inflyttade nordsamer. Sáltoluokta och Bietsávrre (Pietsaure) är höst-vårvisten som kommit att bli fasta sommarvisten. Området är rikt på fornlämningar som visar på områdets långa historia. Turismen var tidig i området och Sáltoluokta fjällstation är välbevarad.

Nábbreluokta är platsen för ett av de första kapellen som byggdes i lappmarken efter indelningen i socknar. Kapellet stod klart 1646 och blev nedbränt efter en kort tid. Idag syns resterna av kapellet som en husgrund. På platsen finns även en minnessten uppsatt.