Fornvårdsmiljöer

Nedslag i Laponias historia

I Norrbotten är 82 platser utvalda av Länsstyrelsen som kulturhistoriska platser. De ingår i Fornvårdsprogrammet Forntid i Norrbotten.

De här platserna berättar länets kulturhistoria från stenåldern och fram till det som kan kännas som igår. Platserna är tänkta att vara besöksmål för närboende, turister från länet och mer långväga besökare. Fornvårdsmiljöerna är skyltade på olika sätt och i olika grad.

Inom Laponia finns tre av de här fornvårdsmiljöerna: Nábrreluokta, Sáltoluokta och Vuolep Áhppojávrre.

 

Áhppojávrre

Áhppojávrre/ Appojaur är en miljö med  9 härdar som ligger på rad, invid vägen västerut. I närområdet finns många andra härdar registrerade samt fångstgropssystem. Härdar av den typ som finns här är speciella. De är stora, rektangulär och stenfyllda. Dessa härdar är inte undersökta och daterade men andra härdar av denna typ har fått dateringar runt år 1000.

Foto: Bengt A Lundberg/ Riksantikvarieämbetet, CC BY

Sáltoluokta-Bietsávrre

I området finns lämningar från förhistoria som kokgropar, fångstgropar och boplatser av stenålderskaraktär men också visten. Det finns äldre visten tillhörande lulesamer men också nyare visten tillhörande inflyttade nordsamer. Sáltoluokta och Bietsávrre/ Pietsaure är höst-vårvisten som kommit att bli fasta sommarvisten. Området är rikt på fornlämningar som visar på områdets långa historia. Turismen var tidig i området och Sáltoluokta fjällstation är välbevarad.

 

 

Nábbreluokta

Nábrreluokta är platsen för ett av de första kapellen som byggdes i lappmarken efter indelningen i socknar. Kapellet stod klart 1646 men blev nedbränt efter några år. Idag kan du se resterna av kapellet som en hög med tegelstenar, märkta med kors . På platsen finns även husgrunder och en minnessten uppsatt.