Mejt oattjo ja i oattjo dahkat

Laponian dån la luondo guosse

Väráltárben li sierra njuolgadusá guossijda, danen gå stuor oase Laponias suoddjimpárkajda ja luonndoreserváhtajda gulluji.

Guossen dánna oattjo muorjijt ja guobbarijt tjoagget. Oattjo aj dålåv tsahkkidit gåjkke åvsij jali suojev ássat. Oattjo soames jánndurav tielltit avtan sajen jali dåhpevávnav sierra biejadum sadjáj biedjat. Gånågis- ja Rállárbálggáv oattjo aj bednagijn vádtset jus tjadnasin la. Ådåjakmáno 1 biejves vuoratjismáno 30 bäjvváj oattjo bednagav adnet, jus la bátten, ålles Laponian, aj suoddjimpárkajn.

Viertti aj diehtet dájt ájnas biejadusájt ma gájkajda guossijda gulluji.

Laponian i oattjo

  • Ráfeduhttet boahttsujt guododijn, tjoahkkidijn ja vuojedijn
  • Ruhkkit
  • Vahágahttet jali ierijt doalvvot ednamav, giergijt ja sjattojt ietján gå muorjijt ja bårråmguobbarijt
  • Månijt tjoagget ja juhtusijt giddit, vahágahttet jali gåddet
  • Bivddet jus biejadusá e iehtjádav javla
  • Duolmunav duolmmot ja vadnasav jali ietjá motåvrråvuojánav vuodjet ietján gå ráddjidum bájkijn ja mierredum ájgij
  • Boahtet hestajn ja bednagijn ietján gå ráddjidum bájkijn ja mierredum ájgij

Dánna biejadusájt lågå.