2022-03-14

Upphandling av teknisk konsult.

För att ta del av dokumenten gällande upphandlingen vänligen gå till:

www.laponia.nu/upphandlingar

Svar på frågor som kommit i samband med upphandling av teknisk konsult:

Fråga 1: Gäller ABK09 i denna upphandling? 
Svar: Ja

Fråga 2: Krav på kunskap om världsarvet Laponia samt ett förtydligande vad som avses med utsatta miljöer/känsliga naturmiljöer?
Svar: Laponia är ett världsarv med ett antal utnämningskriterier och värden. För att kunna utföra tekniska konsultuppdrag åt föreningen så förutsätts det att man har kunskap om dessa så att inte de förslag man presenterar eller genomför åt oss inte påverkar världsarvets värden negativt.
Utsatta miljöer/känsliga naturmiljöer: Laponia består av ett antal nationalparker och naturreservat, därför behöver den som vi väljer att skriva avtal med kunskap om hur man t ex ska bygga för att i så liten utsträckning som möjligt påverka känsliga naturmiljöer, så som myrområden, samtidigt som hållbarhetstiden ska vara så lång som möjligt. Att bygga i fjällmiljöer/gammelskogsområden, kräver en annan kunskap än att t ex bygga i urbana miljöer.

Fråga 3: 2.1 Avtalstid 

Avtalet skall gälla från 2023-05-01 t.o.m. 2025-04-31 med möjlighet till ytterligare ett års förlängning.
Svar: Avtalet gäller from i maj 2022 t.om. 2025-04-31 med möjlighet till ytterligare ett års förlängning

Fråga 4: 4.6 I anbudet ska tim-priset samt milersättningspriset anges.

Vad gäller Ersättningsform för kommande uppdrag kan vi inte utläsa någon information ur Förfrågningsunderlaget mer än det som står skrivet i punkt 4.6. Skulle ni kunna tydliggöra för oss i vilken form ersättning utgår, ex. rörlig ersättning mot budget?

Svar: Med milersättning avser föreningen när upphandlad konsult måste utföra uppdrag på fält enligt förfrågan från oss, och då är utgångspunkt Jokkmokk. Föreningen täcker inte kostnader som konsulten har för att ta sig till Jokkmokk.

Fråga 5: 5 Försäkring 

Uppdragstagaren skall ha en ansvarsförsäkring, kopia av denna ska bifogas anbudet.

Vi kan inte se att ABK 09 inte ligger till grund för kommande avtal, vilket är en förutsättning för att våra försäkringar ska gälla. Vår konsultansvarsförsäkring är anpassad utifrån ABK 09, som i sin tur bygger på en rimlig balans mellan rättigheter och skyldigheter som syftar till en ekonomiskt optimal riskfördelning mellan beställaren och konsulten. Vi undrar därför om ABK 09 kommer vara grund i kommande avtal och om inte, kan ni tänka er att lägga till det?

Svar: ABK09 ligger till grund i kommande avtal.

Fråga 6: Viten

Vi kan inte se att det framgår någon information om eventuella viten i förfrågningsunderlaget och vi undrar om ni kan tydliggöra för hur ett kommande avtal kommer utformas vad avser detta?

Svar: I nuläget kan vi inte gå in på detaljer för hur ett avtal kommer att se ut. När det gäller viten kommer vi att följa det upplägg som vi har i avtalet med bro-entreprenören. Vid försening av avropat arbete är beställaren berättigad att av tekniska konsultfirman erhålla vite med ett belopp om 0,5 % av kontraktssumman dock minst 10 000 kr, för varje påbörjad vecka, varmed färdigställandet av uppdraget i dess helhet fördröjs.