Vuoras vuomen

Vuorasbiehtse mujttá

Iv mujte jur gallát jage sjaddagåhtiv, valla binnemusát 750 jage dát rájes. Dalloj lijma ållo biehtsesjatto ja mujna li ájn berraha muv álldarin dán váren. Mavas párka ålggolin li gájka jábmám. Muhtema li skihppám ja nåv muorrum, muhtema li stoarmoj sinna vierram valla gájk ienemusá li tjuoladum ja fiellon sjaddam jali, alvos ájádus, hivsikpáhppárin. Mån lav bierggim, ájn lav varres gitta máddagij ja mejt diedáv vuorrasamos dán bájken.

Vuoras vuomen muhttijn buollá. Vuostasj buollemav mav mujtáv lij unna buollem jagen 1328. Valla jagen 1413 de ienebut buolij. Mujsta vehi bárkko buolij ja buoládagáv vuolemusán máddagin oadtjuv. Dav divudav ådå bárkujn ja gássijn, mij aj mårnnåma vuosstij suoddji. Dan maŋŋela l vihtti buollám. Juohkka bále ådå buoládagáv oattjov ja ienep gásse de vuohtju ja danen varrásin bisov.

Iv nåv ruvva sjatta, iv la nåv gassak, iv la åvvånis 50 cm diamehterin. Ednam la dánna gåjkes ja sjattodibme, vuorastime hárráj la dat buorre. Muhtem berraha gis sjaddelis ednamin sjaddi ja danen ruvábut gassu. Álkkebut mårnni ja jábmi, ja nåv låttijda ja råmijda årromsadjen sjaddi.

Täksta: Ola Engelmark

Dárbas vuome

Vuoras vuomen gávnnuji viessoga ja sjatto ma e ietjá sajijn gávnnu. Aktelis vuoras vuome li ájnnasa ållo sjattojda ja juhtusijda. Laponian gávnnuji svieriga vijddásamos aktelis vuoras vuome. Madi ienep tjuoladagá, dadi binnep vuoras vuome. Ådå åtsådallama vuosedi aj vuome viehkedi dálkkemålssåsimijt vuosteldit.

Suolnos ja sjaddelis ednamin, buojkulvissan jågåj ja gårsåj milta, guossa sjaddá. Vijdes áhpe, Guosasjáhpe Muddusin gávnnu. Bietse buoremusát soabttsu gåjkke ja sjattodis ednamin, vájku dajt jieggegátten aj gávnná. Goahttsevuomen lagim, rávnno ja siergga luoboj sjaddá.

Vuomen viste valjet sjaddi. Visste l ájnas boahttsujda dálven. Tjuohkejagij la slahppo dárbas boahttsu bierggima diehti. Jages jahkáj slahppovuome älojt li gádjum. Ällobargge javlli Muttos la dakkár bájkke gånnå boatsoj agev guohtomav gávnná.