Samtidigt som landskapet och naturen i Laponia har varit hem och miljö för människan i tusentals år kännetecknas Laponia av en miljö som är exklusiv i Europa. De skogar, fjäll, sjöar, vattendrag och myrmarker som tillsammans utgör världsarvet har unika naturvärden och en rik biologisk mångfald.

Laponia är en viktig tillflyktsort för en massa av arter som är beroende av områdets natur. Laponias natur behöver på det stora hela inte skötsel i traditionell bemärkelse för att de här värdena ska bevaras. Huvudregeln är istället att naturen ska lämnas för fri utveckling, så att naturliga processer och successioner får fortgå. I vissa fall kan ett varsamt bruk behövas, till exempel fortsatt renbete.

Laponiatjuottjudus uppgift är att se till att landskapet i Laponia skyddas från negativ påverkan, störningar och exploatering som inte är i samklang med Laponias värden. För att kunna följa utvecklingen och i tid upptäcka eventuella problem, är det viktigt att det sker en kontinuerlig uppföljning och miljöövervakning i området.