Åtgärder utförda av Laponiatjuottjudus på anläggningarna

Laponiatjuottjudus förvaltar anläggningarna inom Laponia i form av leder, broar, byggnader, skyltar och gränsmarkeringar. Åtgärder utförs i egen regi och läggs ut på entreprenad. Ramavtal finns med 16 entreprenörer i dagsläget. Även stugvärdarna i Padjelanta/Badjelánnda utför vissa arbeten under sommarsäsongen. Ett anläggningsregister finns upprättat med översikt över anläggningarna, behov av åtgärder, prioriteringsordning och genomförda åtgärder.

Återkommande

 • Återkommande gasoltäthetskontroll, brandsläckare, brandvarnare
 • Transport av ved
 • Sophämtning Muddus/Muttos
 • Städning stugor Muddus/Muttos
 • Ruskning vinterleder
 • Fix av diverse gasolproblem, 3 gasolkylskåp är utbytta, gasolkaminer etc under säsong
 • Målning av alla stugor Padjelanta/Badjelánnda
 • Kittning av fönster alla stugor Padjelanta/Badjelánnda
 • Sotning av vedeldade byggnader
 • Reparation av lås, låsbommar, gasolhuvar, fönster, dörrar etc
 • Diverse annat arbete och reparationer vid anläggningarna

2013

 • Muddus/Muttos målning av övre bron Muttosjåhkå
 • Målning av Tjudekstugan
 • Målning invändigt Fallstugan
 • Rep av 2 mindre forskningshagar Muddus/Muttos
 • Muttosluoppal; Målning vindskydd fågeltornet
 • Byte av gasolkaminer
 • Ny fast skoterramp Sáluhávrre södra långa bron

2014

 • Diverse arbete Girjáluokta P-plats, röjning etc
 • Sjávnjáädno rastplats, röjning, nya matbord
 • Fix bevakarstuga Stuor Muorkke, byte y-dörr, stugan hissas upp, målning innertak, ventiler gamla stugan
 • Solcellsanläggning stugvärdsstugor
 • Rep bevakarstugor Padjelanta/Badjelánnda, Jávrregásska, Festajávrre, plåttak, målning utvändigt
 • Reparation spångbroar Padjelanta/Badjelánnda, 47st
 • Reparation större spångbroar Padjelanta/Badjelánnda, 4st
 • Duottar: plåttak bastun, rivning innertak pga vattenskada
 • Plastsopbehållare Skájdde
 • Byte av gasolkaminer
 • Stáloluokta, nytt jalusi receptionsdisk, tagit bort urinseparatorer dass
 • Nya nödtelefonskyltar
 • Måskkåjávrre bevakarstuga, urstädning och nytt köksutrustning och sängkläder/madrasser
 • Ny bro Sáluhávrre / Várggá
 • Nya sängkläder Muttos

2015

 • Árasluokta erosionsskyd, på samtliga byggnader
 • Stáloluokta, Storhuset: renovering 29 st. fönster, ommålning invändigt, bro/trapp oljas, Gamla huset: målning/kittning fönster utv & inv, Stugvärdstuga: justering av altan, Bastun: Grundjustering, Båthus: Grundjustering, slyröjning av området
 • Diverse arbete Padjelanta/Badjelánnda,
  • Darreluoppal: stugvärdsdass
  • öppna stugan, justering ydörr, byte klickgolv hall
  • Duottar: bastun, färdigställs inv,
  • Stáddá: Bäckstugan tätning, justering y-dörr, reparera gasolhuv, Öppna stugan: montera knutbärdor v gavel, utebord i förråd monteras, svetsa sopugn
  • Stáloluokta: Täta hål i kök pga möss, Stugvärdsstugan, montera 2 ventiler, nya friggebodan, montera hyllor, Utebord fraktas upp och monteras, svetsa sopugn
 • Diverse arbete Padjelanta/Badjelánnda:
  • Árasluokta, stugvärdsstugan – ventiler bakom gasolkylskåp, svetsning brännugn, montera winch till alla stugor, frakta trallvirke till erpsionsskydd, ta bort tvättställ stuga 1 & 2
  • Låddejåhkå: dass stugvärdsstugan, fönsterbyte storstugan
   Gisoris: svetsning brännugn, byte ventil Njerek-stugan
 • Div arbete Muddus/Muttos 2 avrop
  • Nammavárrestugan: Ny sopkon, justering hängränna,
  • Mansonstugan: Eldpall samt bord fraktat ut
  • Boargáljávrre rastplats: bord och bänkar fraktat ut
  • Muttosädno rastplats vid luleälven: bord, bänkar, eldpall utfraktas, vedförråd,
   Arvidsson-stugan, nytt dass,
 • Målning broar Muddus/Muttos, fallet, samt vid Skájdde
 • Utsiktsplats Fallet, ny gästbokshållare
 • Fallstugan Muddus/Muttos, Nytt kök nytt lock kallkälla
 • Plåttak Arvidssonstugan – Muddus/Muttos
 • Solcellsanläggningar vinteröppna stugor 2 avrop
 • 2 gasolfrysboxar till Árasluokta resp Låddejåhkå
 • Fix av skorsten i bastun i Stáloluokta så den blev godkänd
 • Nya infoskyltar utomhus i alla stuglkäger (7 st)
 • Stáloluokta, bastun, täta skarvar i golvmattan, ny lång aluminiumstrege utfraktad
 • Árasluokta, duschkur blåst omkull, upprätad
 • Låddejåhkå, gamla träbron stugvärdsstugan bortriven och bortfraktad
 • Rijddeljávvre bevakarstuga, ny skorsten
 • Ny bro Sáluhávrre mellersta bron
 • Flytt bro Bålávrjåhkå
 • Bortstädning av träbro vid stugvärdsstuga Låddejåhkå
 • Bortstädning av gammal bro Rähtjajåhkå
 • Bortstädning av bro Stibokjávrre
 • Naturum, ombyggnation av värmesystem, komplettering av nivåvakt källarutrymme/avloppstank, vattenskadereparation

2016

 • Montering nya hänvisningsskyltar
 • Nya stolpar/kryss vinterleder Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke
 • Spångarbete Padjelanta/Badjelánnda
  • Duottar – Bålávrjåhkå
  • Stáloluokta – Stáddá inkl mc-anpassning
 • Stugor Padjelanta/Badjelánnda underhåll
  • Árasluokta : Montering ventiler i grund
 • Duottar: byte fönster stuga 5, stuga 3 tätning av hörn, stuga 2 justering av y-dörr:
  Hambergstugorna
  Darreluoppal, stuga5, byte fönster
 • Nya skyltar invändigt Padjelanta/Badjelánndastugorna
 • Nya skyltar utvändigt alla stugor
 • Tagit bort alla låscylindrar öppna stugor samt kodlåsstugor
 • Hållare för inbetalningskort
 • Rullgardiner kompletterar de sista stugorna
 • Etiketter dricksvatten samt slask
 • Winchfäste Duottar