Logotyp för Laponia

Kulturmiljöer och landskap i världsarvet Laponia

2024-03-26

Kulturmiljöer och landskap i världsarvet Laponia

Under åren 2018 och 2019 samarbetade Laponiatjuottjudus och Silvermuseet i Arjeplog inom projektet Kulturmiljöer och landskap i världsarvet Laponia. Som del i projektet genomfördes föreläsningar och kunskapsresor. Insatserna riktades sig mot dem som är verksamma inom världsarvsområdet såväl till övrigt intresserad allmänhet. Föreläsningarna och kunskapsresor syftade till att öka kännedomen om de fornlämningar och övriga kulturspår som finns inom världsarvet Laponia. 

Fokus riktades mot kulturhistoria och kulturmiljöer, med koppling till förhistoriskt och historiskt landskapsnyttjande information kring hur naturen påverkats och förändrats, även ur en nutida samhällskontext. Deltagaren har fått större kunskap kring de typiska fornlämningarna som finns i landskapet, hur de kan kännas igen och hur de kan sättas i sammanhang utifrån historisk markanvändning. Deltagaren har fått större inblick i vilken roll människan kan ha spelat för att prägla området och fått exempel på vilka naturresurser som har nyttjats under olika tider av året och hur det nyttjandet påverkat de miljöer som brukats i anslutning till boplatser, flyttleder och betesområden. 

Målsättning med projektet var att informera om lämpliga tillvägagångssätt vid identifikation, dokumentation och rapportering. Med ökad kunskap om kulturlandskapens innehåll förankrades kulturarvets roll som värdeskapare som i sin tur kan ge förutsättningar för en långsiktigt hållbar förvaltning där alla och envar är en viktig part för bevarandet av de värden i världsarvet dom är kopplade till spår av tidigare brukare.