Logotyp för Laponia

Namnen berättar

Namnen berättar

Nästan alla namn på kartor och skyltar inom Laponia är på samiska, vilket är de ursprungliga namnen som senare översatts till namn närmare svenska eller finska. 

Nationalparkerna i Laponia stavas med både svensk och samisk stavning, till exempel Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke. Ett omfattande arbete pågår med att gå tillbaka till de samiska sätten att skriva namnen, till exempel Dievssajávri (Teusajaure) och Guvtjávrre (Kutjaure). De svenska stavningarna sätts då inom parentes, eftersom de fortfarande används av många, och fortfarande finns kvar på skyltar och många äldre kartor. 

Inom Laponia stavas de flesta namn med lulesamisk stavning, även om det inom Laponia talas såväl lulesamiska som nordsamiska. Språkgränsen mellan nord- respektive och lulesamiskt område går mellan samebyarna Unna tjerusj och Baste. Vilket märks på kartan där orden stavas olika, på lulesamiska stavas bergstopp t.ex. ”tjåhkkå” och på nordsamiska “čohkka”. 

Genom att förstå namnens betydelse, kan en få en djupare förståelse över det landskap en befinner sig i, namnen bär ofta på en historia och kan ibland ge en föraning om vilka som bor eller bott på platsen. Samiska (orts)namn är ofta terrängbeskrivande, beskriver en plats, ett område eller dess historia. Ibland händer det att namnen är så gamla att vi inte längre vet varför en plats har det namn det har. 

Namnen kan ofta bestå av sammansatta ord, till exempel Guhkesvágge = den långa dalen och Badjelánnda = det höga landet. Samiska termer för läge och riktning på kartan rör sig inte om allmänt vedertagen kompassriktning, utan är knutna till bland annat vandringsvägar. Alep betyder till exempel uppströms älven, ovanför/bortanför låglandet och vinterlandet och Lulep betyder nedströms, ner mot skogslandet.

Nedanstående lista över lulesamiska naturord är frambringad av Hans Andersson och Olavi Korhonen och kan hittas i sin helhet i boken Samiska ortnamn vid vägar och färdleder i Lule lappmark (2010).